Splošni pogoji in navodila REM agencija d.o.o.

 1. člen

Splošna določila

 1. Splošni pogoji in navodila poslovanja so sestavni del pogodbe oz. vozovnice/voucherja, ki jo skleneta REM agencija d.o.o. in potnik.  Potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali nakup in opravil plačilo storitve REM agencija d.o.o in se nanj nanašajo ti splošni pogoji in navodila.
 2. REM agencija d.o.o je posrednik med potnikom in ponudnikom produkta ali storitve in je kot tak odgovoren potniku posredovati vse potrebne informacije, ki jih le-ta potrebuje za svoje potovanje. REM agencija d.o.o. ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekujejo ponudniki produktov ali storitev.
 3. Potnik lahko pridobi informacije o produktih in storitvah, ki jih posreduje REM agencija d.o.o, osebno v poslovalnici, prek elektronske pošte, telefonskih klicev ter prek spletne strani. Vsak produkt narekuje svoje pogoje in svoj način rezervacije, za katere se smatra, da je potnik z njimi seznanjen ob opravljeni rezervaciji.
 4. Potnik se lahko za razlago vseh dokumentov, ki niso na voljo v slovenskem jeziku, obrne na REM agencija d.o.o. na način, kot je naveden v prejšnjem odstavku, sicer se predvideva, da je s pogoji in vsebino navedenih dokumentov seznanjen.
 1. Člen

Cene

 1. Cene produktov, navedene na spletnih straneh in reklamnem materialu, so informativne narave. Natančne cene posameznih produktov potniki dobijo v poslovalnici, prek telefona ali elektronske pošte. Vse cene, ki jih potnik dobi v obliki ponudbe na omenjene načine, so že z vsemi vključenimi pristojbinami in dodatki; razen v kolikor je zaradi narave storitve ali produkta drugače določeno. Predračun/ponudba velja samo za plačila v okviru delovnega časa isti dan izdaje predračuna; naslednji dan predračun, razen v kolikor je bilo to posebej dogovorjeno, ni več veljaven.
 1. Člen

Rezervacije

 1. Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke, kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih, predložiti dokumente, ki jih zahteva produkt ter plačati stroške rezervacije, v kolikor to zahteva posamezen produkt. Pogoji rezervacije so odvisni od pogojev, kot jih narekuje posamezni produkt; ti pogoji so posredovani potniku, ki se odloča na podlagi pridobljenih informacij.  V primeru da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
 2. Nekateri ponudniki nudijo rezervacije na zahtevek. V kolikor pride do take ponudbe, je potnik obveščen o pogojih take rezervacije posameznega ponudnika in se je dolžan ravnati po njih, v kolikor sprejme njihovo ponudbo.
 1. Člen

Plačila

 1. Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici REM agencija d.o.o ali podjetke REM agencija d.o.o prejme plačilo na svoj transakcijski račun; plačilo mora biti vidno na transakcijskem računu podjetja REM agencija d.o.o v okviru delovnega časa. Potnik lahko plača s plačilnim sredstvom v skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila kreditne kartice, maestro, BA, ter drugimi, produkta ali storitve REM agencija d.o.o. V primeru vračila plačila REM agencija d.o.o v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.
 1. Člen

Spremembe in odpovedi

 1. Potnik lahko zahteva spremembe v produktu ali storitvi (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije … ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje produkt ali storitev. Za izvedbo spremembe mora potnik plačati stroške, kot so določeni v pogojih ponudnika produkta ali storitve in o katerih je bil potnik predhodno seznanjen; pod pogojem da produkt ali storitev omogočata želene spremembe, o čemer je bil potnik pisno ali ustno seznanjen.
 2. Potnik lahko v vsakem trenutku pisno odpove produkt ali storitev, vendar v trenutku odpovedi začnejo veljati odpovedni stroški po pogojih posameznega produkta ali storitve. REM agencija d.o.o in potnik sta dolžna spoštovati veljavne pogoje, kot jih narekuje ponudnik produkta ali storitve. V kolikor pogoji produkta ali storitve omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih ponudnik produkta ali storitve zahteva.
 3. Če potnik ob rezervaciji predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin, ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini, potovanja ne bo udeležil, lahko sklene zavarovanje rizika odpovedi. Zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini kot so zakonec, starši, otroci in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Ob sklenitvi zavarovanja rizika odpovedi potnik sprejme splošne pogoje zavarovalnice.  Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove v skladu s pogoji, nima pravice do uveljavljanja vračila kupnine na podlagi sklenjenega zavarovanja rizika odpovedi. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik letalski, ladijski, avtobusni ter podobno iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi sklenjenega zavarovanja rizika odpovedi.
 1. Zahtevka za uveljavitev zavarovanja rizika odpovedi ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja, kot delna odpoved.
 1. Člen

Reklamacije in pritožbe

 1. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku. Brez pisne reklamacije REM agencija d.o.o ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: REM agencija d.o.o Parmova 53, 1000 Ljubljana.
 2. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer REM agencija d.o.o take reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. V kolikor gre za reklamacijo na produkt ali storitev posameznega ponudnika, REM agencija d.o.o posreduje v potnikovem imenu pri ponudniku in zastopa potnikove interese v reševanju posamezne reklamacije, prav tako pa posreduje ponudnikove odgovore na reklamacijo. REM agencija d.o.o ne prevzema odgovornosti za izvajanje produkta ali storitve ponudnikov, nad katerimi nima nobenega nadzora.
 1. Člen

Potni dokumenti

 1. Potnik, ki potuje v tujino, mora imeti veljaven dokument (se pravi potni list ali drug veljaven ustrezen document, ki mora biti veljaven še vsaj pol leta po vrnitvi v državo), s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru da država, kamor potuje, pogojuje vstop na svoj teritorij z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in se ravnati po zahtevah le-te države. REM agencija d.o.o za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja iz tega naslova ne odgovarja.
 2. Prav tako je dolžnost potnika, da pred potovanjem pridobi vizume za države, kamor potuje v kolikor ta država zahteva za vstop na svoj teritorij vstopne vizume in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. V primeru zavrnitve vstopa v državo zaradi neurejenih dokumentov ali drugih ovir nosi vse stroške potnik sam.
 1. Ob rezervaciji posameznih produktov potnik posreduje podatke, ki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih kot sta potni list ter osebna izkaznica; le-te je potnik dolžan v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.
 2. Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povrnitve stroškov.
 1. Člen

Obvestila pred odhodom

 1. Potniki s strani REM agencija d.o.o, razen v predhodno dogovorjenih primerih, ne prejemajo posebnih obvestil glede potovanja. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik sam.
 1. Člen

Zdravstveni predpisi

 1. Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Vsak potnik je dolžan sam preveriti zdravstvene predpise držav, kamor potuje, in se po njih ravnati. REM agencija d.o.o ne odgovarja za morebitne zaplete ali prekinitev/odpoved potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, kamor potuje, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.
 1. Člen

Letalske vozovnice

 1. V kolikor pogodbo predstavlja letalska vozovnica, potem veljajo splošni pogoji, kot so določeni s strani mednarodnega združenja prevoznikov IATA. Za vsako letalsko vozovnico veljajo svoji pogoji, katere določi prevoznik in o katerih je potnik seznanjen pred ali ob nakupu s strani REM agencija d.o.o. Potnik in REM agencija d.o.o sta se dolžna ravnati po pogojih, ki jih določi letalska družba. REM agencija d.o.o je posrednik med potnikom in letalsko družbo in je kot tak odgovoren potniku posredovati vse potrebne informacije, ki jih le-ta potrebuje. REM agencija d.o.o ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekuje letalska družba.
 2. Cene letalskih kart, navedene na spletnih straneh in reklamnem materialu, so informativne narave. Natančne cene dobi potnik v poslovalnici, prek telefona ali elektronske pošte. Vse cene, ki jih potnik dobi v obliki ponudbe na omenjene načine, so že z vsemi vključenimi pristojbinami in dodatki. Predračun/ponudba velja samo za plačila v okviru delovnega časa isti dan izdaje predračuna; naslednji dan predračun, razen v kolikor je bilo to posebej poudarjeno, ni več veljaven. Cene letalskih kart se lahko dnevno spreminjajo zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ter višini pristojbin, o čemer je potnik obveščen ob rezervaciji.
 3. Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke, kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih, predložiti dokumente, če je taka zahteva posamezne letalske družbe ter plačati morebitne stroške rezervacije. Pogoji rezervacije so odvisni od pogojev, kot jih narekuje posamezna letalska družba za izbran tip letalske karte; ti pogoji so posredovani potniku, ki se odloča na podlagi pridobljenih informacij. V primeru da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Nekatere letalske družbe nudijo rezervacije v čakalni vrsti. V kolikor pride do take ponudbe, je potnik obveščen o pogojih take rezervacije in se je dolžan ravnati po njih, v kolikor sprejme njihovo ponudbo.
 4. Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici REM agencija d.o.o ali podjetke REM agencija d.o.o prejme plačilo na svoj transakcijski račun; plačilo mora biti vidno na transakcijskem računu podjetja REM agencija d.o.o v okviru delovnega časa. Potnik lahko plača s plačilnim sredstvom v skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila kreditne kartice, maestro, BA, ter drugimi, produkta ali storitve REM agencija d.o.o. V primeru vračila plačila REM agencija d.o.o v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.
 5. Letalska družba si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje novi vozni red, negotov položaj v državi in zaradi tega odpovedi letov, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere REM agencija d.o.o ne more vplivati, brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
 6. V primeru da letalska družba odpove let, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene. V primeru odpovedi leta potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi potoval, ali stroškov cepljenj, ki jih ta država zahteva. REM agencija d.o.o ne odgovarja za zamude letal kakor tudi ne za spremembe potovanja potnika, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.
 1. Člen

Spremembe in odpovedi letalskih vozovnic

 1. Potnik lahko zahteva spremembe v potovanju (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije … ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje letalska družba za izbrano letalsko karto. Za izvedbo spremembe mora potnik plačati stroške, kot so določeni v pogojih letalske družbe in o katerih je bil potnik predhodno seznanjen; pod pogojem da izbrana letalska karta omogoča želene spremembe, o čemer je bil potnik pisno/ustno seznanjen.
 2. Potnik lahko v vsakem trenutku pisno odpove letalsko karto, vendar v trenutku odpovedi začnejo veljati odpovedni stroški po pogojih letalske družbe za izbrano letalsko karto. REM agencija d.o.o in potnik sta dolžna spoštovati veljavne pogoje, kot jih narekuje letalska družba. V kolikor pogoji omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih letalska družba zahteva.
 1. Člen

Prtljaga

 1. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, golf oprema itn. mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob rezervaciji, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza to tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.
 2. Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage, po določilih prevoznika, vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.
 3. Za vprašanja glede točnih pravil za dovoljeno prtljago ter točnih cen dodatne prtljage se obrnite na [email protected] ali pokličite 01 235 53 31.
 4. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.
 5. REM agencija d.o.o ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz prevoznih sredstev letal, avtobusov ali drugih prevoznih sredstev.
 6. Prav tako REM agencija d.o.o ni odgovorna za kakršne koli zahteve, izgube, škodo, stroške ali izdatke v primeru poškodbe, nesreče ali smrti, poškodbe ali izgubo prtljage ali druge lastnine, nezadovoljstvo, razočaranost, nervozo ali frustracijo, ki bi nastala zaradi:

– napake druge stranke;

– mehanske napake, dejanj vlade, vremena ali drugih faktorjev, na katere REM agencija d.o.o    nima vpliva;

– neuspeh potnika, da si pridobi vse potrebne dokumente;

– potnikove nezmožnost ali nepozornosti, da sledi navodilom, ki vključujejo, vendar niso
omejene na prijavo (check-in), odjavo (check-out), upravljanje s prtljago;

– odpovedi ali spremembe ponudbe potovanja iz katerega koli razloga;

– vsakih fizičnih omejitev ali zdravstvenih težav, ki jih ima potnik.

 1. Člen

Točnost prevoznikov

 1. REM agencija d.o.o ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. REM agencija d.o.o ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

Spodnja povezava vodi do seznama letalskih družb z lokacijami sedežev posameznih podjetij:

http://www.iata.org/about/members/Pages/airline-list.aspx?All=true

 1. Člen

Ostalo

 1. REM agencija d.o.o vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi REM agencija d.o.o in njenih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob rezervaciji/nakupu.
 2. V vseh cenah je že vključen davek na dodano vrednost.
 3. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave.

Ljubljana, 01.11.2017